އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް ކައުޘަރުގައި ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް

18 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް ކައުޘަރުގައި ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް ކައުޘަރުގައި ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ފޭދޫ އަވަށުގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު 03 ވަނަ މިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރަން ފެންނާތީ  މަސްޖިދުލް ކައުޘަރުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުއްދަދިނުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/181

ތާރީޚް: 18 ޖޫން 2019