އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެއްވި ފައިސާ ކޯޑުތަކަށް ވެއްދުމަށް

18 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްގެ ނަންބަރ 13-B3/426/2019/13 ސިޓީ އާއި ނަންބަރ 3-B3/426/2019/15 ސިޓީއިން ކައުންސިލް ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެއްވި ފައިސާ ކޯޑުތަކަށް ވެއްދުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްގެ ނަންބަރ 13-B3/426/2019/13 ސިޓީ އާއި ނަންބަރ 3-B3/426/2019/15 ސިޓީއިން ކައުންސިލް ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެއްވި ފައިސާ ކޯޑުތަކަށް ވެއްދުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ނަންބަރ 13-B3/426/2019/13 ސިޓީ އިން މިއިދާރާގެ ބަޖެޓް ކޯޑު ނަންބަރ 1277 އަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާ (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ދަށުން ބަލލަހަށްޓަމުން ގެންދިޔަ މިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން މި އިދާރާގެ ބަޖެޓަށް ވެއްދި ފައިސާ) ބަޖެޓް ކޯޑަށް ވެއްދުމަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ނަންބަރ 13-B3/426/2019/15 ސިޓީ އިން މިއިދާރާގެ ބަޖެޓް ކޯޑު ނަންބަރ 1277 އަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާ (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މި އިދާރާ އަށް ބަދަލުވި 3 މުވައްޒަފުންގެ 8 މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ) ބަޖެޓަށް ވެއްދުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/183

ތާރީޚް: 18 ޖޫން 2019