އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިރާސްކޫލްއަށް ވަންނަން އޮންނަ މަގަށް ނަން ކިޔުމާއި މެދު

25 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ހިރާސްކޫލްއަށް ވަންނަން އޮންނަ މަގަށް ނަން ކިޔުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ހިރާ ސްކޫލް ޤާއިމު ކުރެވިފައިހުރި މަގަށް ނަން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލްގައި ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ހިރާ ސްކޫލް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ މަގުގެ ނަމަކީ " ހިރާ މަގު" ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މަގަށް ނަން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/187

ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2019