އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކާރަށް އިންޖީނެއް ހޯދައި ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

25 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމްބަރު G1604 ކާރަށް އިންޖީނެއް ހޯދައި ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތު މަރުހަލާ ގައި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ " އެވަރގްރީން ވޯރކް ޝޮޕް  " އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމްބަރު G1604 ކާރަށް ބޭނުންވާ އިންޖީނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަވާގޮތުގެ މަތިން ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/188

ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2019