އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ް ޕޮލިސް އިން " އިސްރަށްވެހިންގެ ސައި " ނަމުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

25 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަމާން ވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 26 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  " އިސްރަށްވެހިންގެ ސައި " ނަމުގައި  ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން  ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަމާން ވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 26 ޖޫން 2019 ގައި " އިސްރަށްވެހިންގެ ސައި " ނަމުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތަކީ މުހިއްމު ބޭނުންތެރި ޙަރަކާތެއް ކަން  ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، މިޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލް ބައިވެރިވުން ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 9750.00ރުފިޔާ(ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ކައުންސިލް ބަޖެޓްގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީދިނުމަށްރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/190

ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2019