އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޝަމްސުއްދީނު ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން ބެރުމަށް

23 ޖުލައި 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ޝަމްސުއްދީނު ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން ބެރުމަށް ފަސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މީދޫ އަވަށު އޮފީސް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " ޝަމްސުއްދީނު ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ގޯތިތެރޭ ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ހުޅުދޫ މީދޫ ޕަބްލިކް ވޯރކްސް މެދުވެރިކޮށް ޝަމްސުއްދީނު ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގޯތިތެރައަށް 10 ލޮރީ ފަސް އެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/215

ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2019