އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލް ޤުރުއާން މުބަރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގައި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

23 ޖުލައި 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: މިހިނގާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެސްކޫލްގެ 20 ވަނަ ޤުރުއާން މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގައި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޗަލްސަރވިސް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެސްކޫލްގެ 20 ވަނަ ޤުރުއާން މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް 5056.56ރުފިޔާ (ފަސްހާސް ފަންސާސް ހަރުފިޔާ/ ވިހިލާރި) ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/216

ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2019