އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ގޮއްޕެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން

23 ޖުލައި 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ގޮއްޕެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި އެ އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން    

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ގޮއްޕެއް ހެދުމަށް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 2000 އަކަފޫޓާއި 5000އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ ބިމެއް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުން ހަމަޖައްސަވައި ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/218

ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2019