އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މަރަދޫފޭދޫ ކޯޒްވޭއާއި ކައިރި ހިސާބަކުން ބިމެއް ހަމަޖައްސުމަށް

23 ޖުލައި 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިހާރު ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، ފޭދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫ ކޯޒްވޭއާއި ކައިރި ހިސާބަކުން ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިހާރު ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  ފޭދޫ ހިއްކިބިމުން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށާއި ކައިރި ހިސާބަކުން 20000 (ވިހިހާސް) އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/219

ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2019