އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރޯޑް ސްވީޕަރއެއް ގަތުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން

31 ޖުލައި 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރޯޑް ސްވީޕަރއެއް ގަތުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " އައްޑޫގެ ތާރުއެޅި މަގުތަކުގައި ހިރަފުސް ބޯވެ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުން އަންނާތީ، ތާރުއެޅިމަގުތައް ރަނަގަޅުފެންވަރެއްގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޜޯޑް ސްވީޕަރ އެއް ގަތުމަށް ފެންނަކަމަށާއި،

މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައި ޢާއްމުކޮށް ޢިޢުލާނުކުރުމަށާއި، މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަރާތަކާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/226

ތާރީޚް: 31 ޖުލައި 2019