އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޝަރުޢީ ކޯޓް ތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތްތައް މުރާޖަޢާކުރުން.

31 ޖުލައި 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ޝަރުޢީ ކޯޓް ތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތްތައް މުރާޖަޢާކުރުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލީގަލް ޔުނިޓް  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " ޝަރުޢީ ކޯޓް ތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތްތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއިގުޅިގެން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަރާރުގެ ދެލިކޮޕީއާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/232

ތާރީޚް: 31 ޖުލައި 2019