އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ އަވަށު މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

8 އޯގަސްޓް 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި އިވެލުއޭޝަން ގައި އެންމެ މަތިން  މާރކްސް ލިބިފައިވާ " ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓާއި" އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ޙަވާލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/237

ތާރީޚް: 8 އޯގަސްޓް 2019