އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭޕީސީއަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ބަދަލުގައި މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުން

8 އޯގަސްޓް 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ބަދަލުގައި މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (އޭ.ޕީ.ސީ ) ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ 05 މެމްބަރުގެ ތެރެއިން މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ސ.ހިތަދޫ ކެތި، ޝަފްރާޒް ޒާހިރު އައްޔަން ކުރުމަށް  ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/240

ތާރީޚް: 8 އޯގަސްޓް 2019