އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަސްޓޭނަބްލް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން ހެދުމާއި، އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން

29 އޯގަސްޓް 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ސަސްޓޭނަބްލް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން ހެދުމާއި، އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑްކޮމިޓީ    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ސަސްޓޭނަބްލް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން ހެދުމާއި، އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ "ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް  ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/247

ތާރީޚް: 29 އޯގަސްޓް 2019