އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ،  މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/251

ތާރީޚް: 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019