އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިސްކިތްތައް އޭ.ސީކުރުމަށް ކުރުމަށް އޭ.ސީ ހޯދުމަށް

3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ޓަކިޔާ މިސްކިތް އޭ.ސީ ކުރުމަށް 9000BTU ގެ 2 އޭ.ސީ ހޯދުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތައް އޭ.ސީ ކުރުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް، އައްޑޫގެ މިސްކިތްތައް ތަކަކީ އޭސީ. ކުރެވިފައި ހުރި ތަންތަންކަމަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން، އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ޓަކިޔާ މިސްކިތަށް 9000BTU ގެ 2 އޭ.ސީ، ހިތަދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް އަބްރާރަށް 24000BTU ގެ 4 އޭ.ސީ އަދި މަރަދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞް އަށް 18000BTU ގެ 1 އޭ.ސީ ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މި އޭ.ސީ ތައް ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޔަސްރިފް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05


ނިންމުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

މިސްކިތްތައް އޭ.ސީކުރުމަށް ކުރުމަށް އޭ.ސީ ހޯދުމަށް


ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/255

ތާރީޚް: 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019