އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސލިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫއަވަށު ޕިކްނިކް އޭރިއާ ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ހޯދުމަށްފަހު، މިއިދަރާގެ ޕަބްލިކްވޯރކްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޕިކްނިކް އޭރިއާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޔަސްރިފް 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/256

ތާރީޚް: 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019