އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

APAP ޓެކްނިކަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ވިޒިޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ގައި މޭޔަރ ބައިވެރި ވުމާއި މެދު

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: 2019 އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 1-4 އަށްIUCN އިން މެލޭޝިއާގައި ކުރިއަށްގެންދާ APAP ޓެކްނިކަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ވިޒިޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ގައި މޭޔަރ ބައިވެރި ވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލް ބިއުރޯ  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، 2019 އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 1-4 އަށްIUCN އިން މެލޭޝިއާގައި ކުރިއަށްގެންދާ APAP ޓެކްނިކަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ވިޒިޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ގައި މޭޔަރ ބައިވެރި ވުމަށް IUCN އޭޝިއާ ރީޖަނަލް އޮފީހުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، މި ވޯރކްޝޮޕްގައި މޭޔަރ ބައިވެރިވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި މިދަތުރުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/261

ތާރީޚް: 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019