އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ އިންޓަރސްކޫލް މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތް އަދި އެސޭ ރައިޓިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން" މުބާރާތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ހުޅުދޫ ސްކޫލްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރު 29 – 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އައްޑޫ އިންޓަރސްކޫލް މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތް އަދި އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް އެސޭ ރައިޓިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން" މުބާރާތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ހުޅުދޫ ސްކޫލްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރު 29 – 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އައްޑޫ އިންޓަރސްކޫލް މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތް އަދި އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް އެސޭ ރައިޓިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން" މުބާރާތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ އިނާމް ދިނުމާއި ސްކޫލްތަކުން ބާއްވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން 15000.00ރުފިޔާ (ފަނަރަހާސްރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/264

ތާރީޚް: 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019