އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަ ތަކުގައި ސޮއި ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަ ތަކުގައި ސޮއި ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އަވަށްތަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަދި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ތަކުގައި އަވަށު އޮފީހުގައި އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތާއި އެދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ސޮއިކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެއަވަށެއްގެ ހުންނަ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް އަދި ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގެ ލިޔުންތަކުގައި އެދާއިރާއެއްގެ ކައުންސިލަރ އަދި މޭޔަރ ސޮއި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ވަގުތީ ހުއްދަތަކުގައި އެދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ސޮއި ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/265

ތާރީޚް: 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019