އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫގެ ޓުއަރިޒަމްޒޯން މާރކެޓްކޮށް އިންވެސްތަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

30 އޮކްޓޯބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫގެ ޓުއަރިޒަމްޒޯން މާރކެޓްކޮށް އިންވެސްތަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން     

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ޓުއަރިޒަމް ޒޯންތަކަށް އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫގެ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންތައް ރަނގަޅުފެންވަރުގައި އިންވެސްޓަރުން ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަށްއިޝަތިހާރުކޮށް މާރކެޓިގ ކިޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފެންނާތީ، ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަސްފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/305

ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2019