އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެކުނު މަހާސިންތާގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ޙިއްސާ ކުރުން

30 އޮކްޓޯބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ދެކުނު މަހާސިންތާގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ޙިއްސާ ކުރުން     

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދު އިޤްތިޞާދީ ނާރެހަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދެކުނުގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއް ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މި ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ދެކުނު މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 30000.00ރުފިޔާ (ތިރީސްހާސްރުފިޔާ) ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/306

ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2019