އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 01 ރޯޑް ސްވީޕަރ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް

30 އޮކްޓޯބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 01 ރޯޑް ސްވީޕަރ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޑބިޑްކޮމިޓީ        

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ރޯޑް ސްވީޕަރ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިހުރި އަގުތަކަކީ އަންދާސާ ކުރެވިފައިހުރި އަގަށްވުރެ 50% ބޮޑު އަގުތަކެއްކަން ޓެކްނކަލް ރިޕޯރޓުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިވަގުތަށް ދައުލަތަށް އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ފައިދާ ބޮޑުގޮތަކީ، ކައުންސިލްގެ ޙިއްސާ އޮންނަ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް މެދުވެރިކޮށް ރޯޑް ސްވީޕަރ ގެނައުން ކަމަށް ކައުންސިލަށް ޤަބޫލުކުރެވުމާއެކު، ރޯޑުސްވީޕަރ ގަނައުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް ކުއަރިއަށް ގެނދިއުމުގައި ޜޯޑް ސްވީޕަރ ގެނައުމުގެ ޚަރަދަށް ހިނގާ  ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދެއްވުން އެދި ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/307

ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2019