އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމް ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ސައްކަތް

30 އޮކްޓޯބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމް ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ސައްކަތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑްކޮމިޓީ       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާގޮތަށް، އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމް ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ސައްކަތް "އޮޒެލިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި، ޙަވާލުކުރުމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/308

ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2019