އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ޚަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް

30 އޮކްޓޯބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: 2020 ވަނަ އަހަރު މާރިޗް މަހުގައި އައްޑޫސިޓީ ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން        

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، 2020ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މަދުވެގެން 81000.00ރުފިޔާ (އަށްޑިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޚަރަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލގެ ބަޖެޓްގައި ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މަދުވެގެން 81000.00ރުފިޔާ (އަށްޑިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 03   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/310

ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2019