އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފެނަކައިން އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް

30 އޮކްޓޯބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:   ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              "މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ ފުރަގަހުން 10,000 އަކަމީޓަރަށް ވުރެއް ކުޑަނޫން ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/312

ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2019