އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"ފައްނު އެކްސްޕޯ" ގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ 3 މެމްބަރުންގެ ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުން

7 ނޮވެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު "ފައްނު އެކްސްޕޯ" ގައި ނޮވެމްބަރ 22 އިން 28 އަށް ބައިވެރިވުމަށް އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ 3 މެމްބަރުން ބައިވެރިކުރުން އަދި ތަކެތި ގަތުމަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު "ފައްނު އެކްސްޕޯ" ގައި ނޮވެމްބަރ 22 އިން 28 އަށް އަންހެނުން ކޮމިޓީ އިން ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ސުވެނިއަރ ޝޮޕް  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް 50,000/- ރުފިޔާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ 228 009  ކޯޑުން ހަމަޖެއްސުމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/314

ތާރީޚް: 7 ނޮވެމްބަރ 2019