އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

" ސައުތު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިފް 2019 " ބޭއްވުމަށާއި ބަޖެޓް ކަނޑައަޅުން

7 ނޮވެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: " ސައުތު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިފް 2019 " މުބާރާތް ބޭއްވުމަށާއި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅައި ދެއްވައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ޚިދްމަތްތައް ކައުންސިލުން ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "ސައުތު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިފް 2019މުބާރާތް ބޭއްވުމަށާއި ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅައި ދެއްވައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ޚިދްމަތްތައް ކައުންސިލުން ނިންމުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސައުތު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިފް 2019  މުބާރާތު ގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޓީއަށް -/100،000 ރުފިޔާގެ އެހީ ދިނުމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/317

ތާރީޚް: 7 ނޮވެމްބަރ 2019