އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ އިޝްތިހާރުކުރުން

14 ނޮވެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ އިޝްތިހާރުކުރުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ފައިސަލް އިބްރާހީމް      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

               މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވުމުން، ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައިމާލޭގައި ލައިވް އިވެންޓް އެއް ބޭއްވުމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، ފައިސަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/318

ތާރީޚް: 14 ނޮވެމްބަރ 2019