އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2019 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސް ކޭކް އެންޑް ޑެކަރޭޝަން ކޯސް ހިންގުމަށް ހަރަދު ހޯދުން.

14 ނޮވެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:   2019 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސް ކޭކް އެންޑް ޑެކަރޭޝަން ކޯސް ހިންގުމަށް ހަރަދު ހޯދުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " މިހަރަކާތަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަންޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާކަމަކަށްވެފައި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ އަދަދު ހޯދުމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ފައިސަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/320

ތާރީޚް: 14 ނޮވެމްބަރ 2019