އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބޭނުންވާ 01 ޓަނުގެ 03 ޕިކަޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

3 ޑިސެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:   މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބޭނުންވާ 01 ޓަނުގެ 03 ޕިކަޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑްކޮމިޓީ   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބޭނުންވާ 01 ޓަނުގެ 03 ޕިކަޕް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުހެޔޮފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ "ޔުނި އިންޖިނިއަރިނގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި، ޙަވާލުކުރުމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ފައިސަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/324

ތާރީޚް: 3 ޑިސެމްބަރ 2019