އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުންގެ މެންޑޭޓާއި މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުންނާއި ގުޅޭ ގޮތެއް ނިންމުން

3 ޑިސެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުންގެ މެންޑޭޓާއި މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުންނާއި ގުޅޭ ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އާއްމު ކޮމިޓީ 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

"މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އާއްމު ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓާއި އެއްގޮތަށް އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ 06 ، މަރަދޫފޭދޫ 01 އަދި މަރަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ ، މީދޫ ކޮންމެއަވަށަކަށް 02 މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުން ނެގުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވާ އުޞޫލުން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް، " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ފައިސަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/326

ތާރީޚް: 3 ޑިސެމްބަރ 2019