އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަސްޖިދުއްޛިކުރާގެ މަރާމަތައް ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

3 ޑިސެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  މަސްޖިދުއްޛިކުރާގެ މަރާމަތައް ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

"މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މަސްޖިދުއްޛިކުރާގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިމައްސަލައާއި އެކު ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި މިމަސައްކަތުގެ ހަދަރަދަށްވާ 268،910.55 ވާފައިސާގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލާވާލާއި ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް، " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، ފައިސަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/327

ތާރީޚް: 3 ޑިސެމްބަރ 2019