އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ިއިތުރަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައިވާ 05 އަހަރު ހަމަނުވާ މުދާތައް، ނީލަން ކިޔުން

3 ޑިސެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  އޮފީހުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މުދާތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައިވާ 05 އަހަރު ހަމަނުވާ މުދާތައް، ނީލަން ކިޔުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އެޑްމިން ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

"މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އޮފީހުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މުދާތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައިވާ 05 އަހަރު ހަމަނުވާ މުދާތައް، މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-D1/CIR/2019/26 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 05 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ނީލަން ކިޔުމާމެދު ފެންނަކަމަށް، " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ފައިސަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/328

ތާރީޚް: 3 ޑިސެމްބަރ 2019