އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާއި ގުޅޭ

2 ޖެނުއަރީ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރ 471-CDS5/426/2019/70 (30 އޮކްޓޯބަރ 2019) ސިޓީއިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ 20 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް 2019 ނޮވެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ދެވެންނެތްކަމަށް އަންގަވާފައިވާތީ މި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާއި ގުޅޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އެޗް.އާރް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރ 471-CDS5/426/2019/70 (30 އޮކްޓޯބަރ 2019) ސިޓީއިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ 20 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް 2019 ނޮވެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ދެވެންނެތްކަމަށް އަންގަވާފައިވާތީ މި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާއި ގުޅޭ" މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ 20 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް 2019 ގެ ނޮވެމްބަރ އަދި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މުސާރަ ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭ ބަޖެޓް ނަންބަރ 223999 ކޯޑުން ހަމަޖެއްސުމަށާއި މި މުވައްޒަފުން ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށް ގެންގުޅުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/336

ތާރީޚް: 2 ޖެނުއަރީ 2020