އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ސ.މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑް ސަރަހައްދުން 15000 އަކަ ފޫޓްގެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް

2 ޖެނުއަރީ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސައުތް ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ސ.މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑް ސަރަހައްދުން 15000 އަކަ ފޫޓްގެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " އައްޑޫސިޓީގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސައުތް ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ސ.މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑް ސަރަހައްދުން 15000 އަކަ ފޫޓްގެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސ. މަރަދޫ ލޯކަލްމާރުކޭޓްގެ އުތުރުން އޮންނަ ހުސްބިމުން 12,000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކަސްޓަމްސްގެ ސައުތް ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފިސް އިމާރާތްކުރުމަށް  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/337

ތާރީޚް: 2 ޖެނުއަރީ 2020