އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރުމަށް

2 ޖެނުއަރީ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ ކޯޑުތަކުގައި ހުރި ފައިސާ އާއި ޚަރަދުކުރެވި ބާކީ ހުރި ކޯޑުތަކުން ފައިސާ އުނިކޮށް ޑެފިސިޓް ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ ވެއްދުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/339

ތާރީޚް: 2 ޖެނުއަރީ 2020