އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެމްޕްލޯއި އޮފް ދަ މަންތު ހޮވުމުގެ އުޞޫލު އަދި އެމްޕްލޯއި އޮފް ދަ މަންތު ނޮމިނޭޝަން ފޯމު އާއްމު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާތީ، ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން

2 ޖެނުއަރީ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  އެމްޕްލޯއި އޮފް ދަ މަންތު ހޮވުމުގެ އުޞޫލު އަދި އެމްޕްލޯއި އޮފް ދަ މަންތު ނޮމިނޭޝަން ފޯމު އާއްމު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާތީ، ކައުންސިލުން މިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އާންމު ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

               މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "އެމްޕްލޯއި އޮފް ދަ މަންތު ހޮވުމުގެ އުޞޫލު އަދި އެމްޕްލޯއި އޮފް ދަ މަންތު ނޮމިނޭޝަން ފޯމު އާއްމު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާތީ، ކައުންސިލުން މިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އާއްމު ކޮމިޓީ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ މަންޓް ހޮވުމުގެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/341

ތާރީޚް: 2 ޖެނުއަރީ 2020