އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2019 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑަ އެޅުނު ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިވައިޒް ކުރެވުނު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް

2 ޖެނުއަރީ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: 2019 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑަ އެޅުނު ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިވައިޒް ކުރެވުނު ހަރަކާތްތައް ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ފެށިދާނެ ހަރާކަތް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                   މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "2019 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑަ އެޅުނު ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިވައިޒް ކުރެވުނު ހަރަކާތްތައް ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ފެށިދާނެ ހަރާކަތް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަނާއިޒް ކޯސް ހިންގުމަށް 73,000/- ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/345

ތާރީޚް: 2 ޖެނުއަރީ 2020