އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ,ފިނޭންސް އަދި ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާއާއި ގުޅޭ

4 ޖެނުއަރީ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާ 2019 ވަނަ އަހަރަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                   މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާ 2019 ވަނަ އަހަރަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ބަޖެޓުން 500,000/- ރުފިޔާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްފޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން 480,978/- ރުފިޔާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން 5,000,000/- ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޯޑުތަކަށް މި ފައިސާ އިތުރު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/346

ތާރީޚް: 4 ޖެނުއަރީ 2020