އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"ސައުތު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕއަންޝިޕް 2019" މުބާރާތުގެ ނަމުން "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ

4 ޖެނުއަރީ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: "ސައުތު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕއަންޝިޕް 2019" މުބާރާތުގެ ނަމުން "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ އާއި "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019" މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅައި ދެއްވައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސާރވިސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                   މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "ސައުތު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕއަންޝިޕް 2019" މުބާރާތުގެ ނަމުން "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ އާއި "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019" މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅައި ދެއްވައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް " ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި "ސައުތު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕއަންޝިޕް 2019" މުބާރާތުގެ ނަމުން "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް މި މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށް ވުރެ 58,550/- ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށާއި، މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީ އަށް ކައުންސިލް ވެލްވެފައަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ރައީސާ ޢާއިޝަތު ސުހާ އައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ކަންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/348

ތާރީޚް: 4 ޖެނުއަރީ 2020