އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިން ހެދުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާ ގުޅޭ

30 އެޕްރީލް 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިން ހެދުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ބިޑް ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި،  ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިން ހެދުމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު އިއުލާންގައި ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކަށްވެފައި އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އަންދާސާ ކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްކަމަށްވާތީ އާއި ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަސް ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ބިޑް ކޮމިޓީން އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް އިއުލާން ބާތިލުކޮށް ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/49

ތާރީޚް: 30 އެޕްރީލް 2020