އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓްގައި ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ20000.00ރުފިޔާ (ދެލައްކަ ރުފިޔާ) ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/201

ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017