އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގައި މިހާރަކަށް އައިސް ވާ ގިނަވެ ވާލުގެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުންދާތީ

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީގައި މިހާރަކަށް އައިސް ވާ ގިނަވެ ވާލުގެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުންދާތީ މިމައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާލުގެ އުނދަގުލުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީގައި ވާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޕްރޮޓަކްޝަން އެޖެންސީއަށް ފޮނުވުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/203

ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017