އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 296 ވަނަ ނިންމުން އިސްލާހުކުރުން

11 ޖޫން 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ޖަލްސާގެ ކައުންސިލް ނިންމުން 426-B (3)/2019/296 ނަންބަރ އިސްލާޙުކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ހިތަދޫ ގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް މިފްކޯ އަށް 50,000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ޖަލްސާގެ ނިންމުން ނަންބަރ 426-B(3)/2019/296   އިސްލާޙުކޮށް މިފްކޯ އަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50,000 އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ ބަދަލުގައި 30,000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ ވޯޓް ހަމަހަމަވުމުން ރިޔާސަތުގެ ވޯޓާއި އެކު މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/55

ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2020