އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ފްލެޓްގެ ޑީ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 32 ފްލެޓާއި ހުޅުދޫގެ ސީ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 9 ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓާ ގުޅޭ

9 ޖުލައި 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 264 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ޑީ. ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 32 ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ޕްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ ސީ ގައި ހިމެނޭ 9 ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުމާއި މެދު ކައުންސިލްގެ ލަފާހޯދުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 264 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ޑީ. ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 32 ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ޕްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ ސީ ގައި ހިމެނޭ 9 ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ހުސައިން ހިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޔަސްރިފް      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/60

ތާރީޚް: 9 ޖުލައި 2020