އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުއެންޗް ކޭޓަރިން ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ކައުންސިލާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ކުލީ ބިންތަކާ ގުޅޭ

9 ޖުލައި 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކުއެންޗް ކޭޓަރިން ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ކައުންސިލާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ކުލީ ބިންތަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޖުރިމަނާ ފައިސާ އާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ކުއެންޗް ކޭޓަރިން ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ކައުންސިލާއި އެކު ވެފައިވާ 426-PD/S2/2012/43 ނަންބަރ އެއްބަސްވުމާއި 426-PD/S2/2012/61 ނަންބަރ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިންތަކަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މާފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ހުސައިން ހިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޔަސްރިފް      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/61

ތާރީޚް: 9 ޖުލައި 2020