އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ގުޅޭ

16 ޖުލައި 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އެކު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގެ 05 އަވަށުގައި ޤާއިމްކުރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުދޫގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބިޑްކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އެކު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގެ 05 އަވަށުގައި ޤާއިމްކުރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުދޫގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމަންޓާއި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ހުސައިން ހިޔާޟް   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/66

ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2020