އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

25 ޖުލައި 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ކަމަށްވާ އެސްޓާރން އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަކީ ވަރަށް ކުޑަ އަގެއް ކަމަށާއި މަދުވެގެން 3 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ އާއި އެފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނަ އަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްކަމަށްވާ ސާރިއާ އިންވެސްމަންޓް އިން މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓިއިރު 2 ފަހަރު މަތިން އެ އޮފީހުން ވައްކަންކޮށްފައިވާތީ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ތިން ވަނަ އަށް ހޮވުނު ފަރާތްކަމަށްވާ ސަން ރައިޒް ސެކިއުރިޓީސް އާއި ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ބިޑް ކޮމިޓީ އިން އަލުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު މި މަސައްކަތް ސަން ރައިޒް ސެކިއުރިޓީސް އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުކުރެވުނެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/72

ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2020