އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތް ސާފުކުރަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެހީއަށް އެދި

19 އޯގަސްޓް 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މަރަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތް ސާފުކުރަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެހީއަށް އެދި

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:   ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހިމް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މަރަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ދެވެން އޮތް އެހީއެއް ވެދެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް       

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/76

ތާރީޚް: 19 އޯގަސްޓް 2020